Wat u beslist moet weten

Procedure voor aanmelden, intake, behandeling, evaluaties, afronding, nazorg, crisis, waarneming en afspraak verzetten

Aanmelden voor behandeling bij Phorosadvies Eerstelijnspsychologen kunt u doen via onze, met een SSL certificaat beveiligde, website. Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief voor Basis GGZ van een (huis)arts/specialist nodig. U dient rekening te houden met wachttijd.

Intake volgt na een uitnodiging (telefonisch of via de mail) voor de eerste gesprekken. We staan stil bij uw antwoorden op uw klachten, gezinsachtergrond, huidige leef- en werkomstandigheden, uw eigen emotionele en mentale veerkracht en andere persoonskenmerken. Samen met de door u ingevulde (online)vragenlijsten en de verwijsbrief van de verwijzer bekijken we wat u wilt bereiken met een behandeling. We bepalen samen een plan voor behandeling en maken afspraken omtrent het samen werken aan bereikbare doelen. Na uw toestemming ontvangt uw verwijzer een aanmeldbrief met aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan. Wanneer uw klachten niet passen in de basis GGZ, dan zullen wij met u en uw verwijzer andere opties bespreken en zo nodig een doorverwijzing regelen.

De eerste keer neemt u mee:
1. Identiteitsbewijs. Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen.
2. Verwijsbrief huisarts. Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is dit ook verplicht.

Uw verzekeringsgegevens zullen wij ophalen via een “COV check”. Sessies die niet door de verzekering vergoed worden betaalt u zelf.

Behandeling gaat beginnen wanneer de door u gekozen psycholoog ruimte heeft. De intake en behandeling duurt vaak tussen de 5 en 12 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45-60 minuten. Het tarief wat uw verzekeraar betaalt aan ons is inclusief indirecte tijd.

Tijdens de behandeling maak wij gebruik van diverse therapievormen, waaronder inzicht gevende, oplossingsgerichte, cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Mindfulness, EFT en Relationeel Leven partnerrelatietherapie. Uw eigen inzet is van doorslaggevend belang voor het succes. U krijgt van ons materiaal, oefeningen, E-health modules waar u thuis mee aan de slag gaat.

Evalueren doen we regelmatig tijdens de behandeling. Zo nodig passen we de aanpak samen met u aan. De behandeling wordt ook altijd afgesloten met een evaluatie. We staan dan stil bij gemaakte vorderingen, en wat u vooral helpt en heeft geholpen in de behandeling. Aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling krijgt u één of meerdere (online)vragenlijsten in te vullen.

Nazorg bespreken we tijdens het afsluiten van de behandeling. Wat gaat u doen om uw mentale en emotionele veerkracht in de toekomst te bewaken. U kunt altijd de E-health modules van Therapieland en Mind District blijven gebruiken.

Crisis In tijden van crisis kunnen cliënten die in behandeling zijn, gedurende de dag contact opnemen met Phoros Eerstelijnspsychologen. In de regel zullen wij dan contact op nemen met de huisarts en overleggen wat op dat moment het beste is om te doen. Gedurende de avond/nacht/weekend kunnen cliënten in crisis terecht bij de huisartsenpost (HAP). Deze zal beoordelen of het inzetten van de crisisdienst noodzakelijk is. Een enkele keer hebben we vooroverleg met de crisisdienst.)

Verzetten afspraak doet u bij voorkeur door tenminste 1 of 2 dagen voor de afspraak of zoveel eerder als mogelijk een mail te sturen naar uw behandelaar of in te spreken op het antwoordapparaat.

Bij afwezigheid tijdens vakantie kunnen cliënten terecht bij een van de andere collega’s: mevr. M. Mens, Mw. Chantal van Esch-Sombekke, Mw. Ellen Totté, Mw. Marion Robben, Dhr. Niek Meulenbroek of Mw. Kitty van Oosterhout.

 • In ons pand mag niet gerookt worden.
 • Voor minder validen is onze praktijk beperkt toegankelijk. U dient rekening te houden met een voordeurdrempel van 8 centimeter hoog en een haldeur breedte van 71 centimeters. Op de begane grond is een ruim toilet. Op de begane grond is een gespreksruimte waarin een rolstoel terecht kan, mits dus niet breder dan 71 cm.
 • De diagnostiek of behandelsessies hebben vaak een duur van 45 of 60 minuten of langer.
 • Wij gaan uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wij werken volgens het principe van planning is realisatie. Wijkt de afspraak méér dan 15 minuten af en besteden we meer of minder tijd ten opzichte van de geplande tijd, dan passen we het consult alsnog achteraf aan op basis van de realisatie. Een voorbeeld: u staat ingepland voor een consult van 45 minuten, maar het consult loopt uit naar 70 minuten. Dan declareren wij alsnog een consult vanaf 60 minuten, ook al werken wij volgens het principe van planning = realisatie.
 • Indien u meer gesprekken wenst, dan het aantal gesprekken dat door de verzekeraar vergoed wordt, betaalt u de gesprekken zelf. In overleg met uw therapeut zal dan bepaald worden wat u per consult moet betalen. Wij gaan hierbij uit van NZA tarieven en eventueel uw netto maandelijks (gezins-)inkomen. Als uw inkomenssituatie wijzigt, zal ook het tarief aangepast worden. U dient rekening te houden met een jaarlijkse tariefverhoging.
 • Een individuele afspraak ( of relatiegesprek of EMDR behandeling van 45 minuten) die binnen 24 uur  voor aanvang geannuleerd wordt, wordt volledig bij u in rekening gebracht en dient door u zelf betaald te worden (NB: deze wordt dus niet door de verzekeraar vergoed).
 • Een relatiegesprek of EMDR behandeling van 90 minuten die binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd wordt, wordt voor de helft bij u in rekening gebracht en dient door u zelf betaald te worden (NB: deze nota wordt dus niet door de verzekeraar vergoed).
 • De betalingsverplichting geldt uiteraard ook als u een afspraak vergeet of als u op een verkeerd tijdstip komt opdagen. Annuleren bij voorkeur via e-mail: het persoonlijke e-mailadres van uw behandelaar of via het algemene e-mail adres.
 • Als uw psycholoog niet persoonlijk bereikbaar is, geef uw boodschap bij voorkeur door via het persoonlijke e-mailadres van uw behandelaar, of via het algemene e-mail adres, of spreek het antwoordapparaat in. Vermeld in dat laatste geval bij wie u in behandeling bent.
 • Aan het eind van uw eerste afspraak krijgt u een code mee waarmee u de volgende keren kunt binnenkomen. Neemt u plaats in de wachtkamer. Uw therapeut komt u halen. Het is de bedoeling dat u de tussendeur achter u sluit en niemand anders binnenlaat.
 • Er vindt dossiervorming plaats. U hebt recht op inzage in uw dossier, binnenkort via een cliënten portaal. Volgens wettelijke regels moeten wij uw dossier tot 20 jaar na afloop van uw laatste consultdatum bewaren. U kunt eerder schriftelijk verzoeken tot vernietiging. Daarnaast heeft u recht op inzage, daarvoor maakt u eerst een afspraak. Voor een kopie van uw dossier brengen wij kosten in rekening. U geeft in principe toestemming aan ons om gegevens aan te leveren aan de NZA en AKWA GGZ dataportaal. Als u dat niet wil dient u een privacyverklaring in te vullen. Deze verklaring wordt daarmee onderdeel van uw dossier.
 • Bij relatiegesprekken wordt een dossier aangelegd waarvoor ook het bovenstaande punt op het onderdeel bewaarplicht van toepassing is. Maar voor inzage in-, of vernietiging-, of een kopie van het dossier hebben we ook altijd schriftelijke toestemming nodig van uw (ex)partner en doen wij ook een dubbel check bij uw (ex)partner.
 • Met verdere vragen over dossiervorming kunt u terecht bij uw therapeut.
 • Bij klachten over uw behandeling vragen wij u deze in te brengen in het gesprek. Mocht u er met uw therapeut niet uitkomen, dan is het mogelijk uw probleem aan een collega voor te leggen. Zie hiervoor ook het kwaliteitsstatuut. In het uiterste geval kunt u de beroepscommissie van de LVVP raadplegen: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/