Wat u moet weten: algemene voorwaarden

 

 • Vanaf 2014 vallen sessies bij Phoros advies onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ), ondergebracht in de basisverzekering. In de GBGGZ zijn 5 soorten behandelpakketten. Deze zijn door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaald. Bij die pakketten horen verschillende tarieven. Deze tarieven liggen in de wachtkamer ter inzage. In welk pakket u behandelt gaat worden wordt o.a. bepaald door de zwaarte van uw zorgvraag. Uw behandelaar zal uw diagnose, ingeschatte zorgzwaarte en consequenties voor vergoeding duidelijk met u bespreken.  Een intakegesprek altijd vergoed worden mits u beschikt over een passende verwijzing van de huisarts. Uw huisarts heeft mogelijk al een inschatting gemaakt òf en voor welke DSM-stoornis u verwezen wordt.
 • Of uw zorgvraag onder vergoede zorg valt hangt af van de soort DSM-V stoornis waarvoor u in behandeling komt. Uw zorgvraag kan dus vallen onder vergoede zorg (VP) en onder niet-vergoede zorg (OVP).
 • Een VP wordt na afloop van het laatste behandelcontact gedeclareerd bij uw verzekeraar. Een OVP moet u per consult voorschieten aan uw behandelaar. Het tarief daarvoor is in 2018 101,00 euro. Een OVP wordt vaak niet vergoed door uw verzekeraar. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een enkele OVP. Dit kunt u bij uw verzekeraar navragen. Onder OVP vallen bijvoorbeeld relatieproblematiek, werkproblematiek, aanpassingsstoornissen en rouwverwerking. In geval van zorg (VP en OVP) betaalt u geen BTW.
 • Als uw hulpvraag niet onder een DSM-IV-stoornis valt, valt uw consult niet onder “zorg”. Uw behandelaar spreekt dan met u een tarief per consult af. Hierover moet BTW betaald worden. De tarieven hiervoor hangen ook in de wachtkamer ter inzage.
 • Indien u na afsluiten van een behandeltraject meer gesprekken wenst vallen deze gesprekken afhankelijk van de eerdere vaststelling van een DSM diagnose of het ontbreken daarvan onder zorg of zullen dat niet (langer) doen. Uw behandelaar rekent dan het NZA tarief van 101,00, waarover ook nog BTW moet worden betaald als er geen sprake (meer) is van zorg.
 • U dient rekening te houden met een jaarlijkse tariefsverhoging.
 • Als u niet op het afgesproken tijdstip komt opdagen (ook bij de eerste afspraak), of u annuleert uw afspraak minder dan 24 uur voor aanvang, worden de kosten hiervan volledig bij uzelf in rekening gebracht. (Ziet u in dit verband ook het onderstaande punt over het wettelijk eigen risico). Onder overmacht rekenen wij vanzelfsprekend overlijden of een ongeluk op weg naar de afspraak (en u niet in staat bent nog te komen) en of  acute opname in het ziekenhuis. In alle andere gevallen bent u gehouden aan zelf betalen.
 • Als u vragen in het aanmeldformulier omtrent een nog lopend specialistisch zorgtraject of een basiszorgtraject niet invult loopt u het risico dat u de intakekosten zelf moet betalen.
 • Voor afspraken die meer tijd kosten (b.v. relatiegesprekken of EMDR-sessies) geldt bovendien dat afspraken die minder dan drie dagen (72 uur voor aanvang) worden geannuleerd voor de helft in rekening worden gebracht. Ook hierbij geldt dat dit niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt.
 • Als uw psycholoog niet persoonlijk bereikbaar is, geeft u uw boodschappen bij voorkeur door via het persoonlijke e-mailadres van uw behandelaar, via het algemene e-mailadres: post@phorosadvies.nl of spreek het antwoordapparaat in. Vermeld in dat laatste geval duidelijk en langzaam uw naam, uw boodschap, bij wie u in behandeling bent en laat altijd ook uw telefoonnummer achter.
 • Individuele gesprekken hebben een duur van 45 minuten, tenzij anders afgesproken. Overschrijding gaat ten koste van de resterende tijd van uw totale behandeltijd.
 • Elk kalenderjaar betaald u (ook voor diverse andere vormen van zorg) een wettelijk bepaald eigen risico. In 2018 is dat 385,– euro.
 • Er vindt dossiervorming plaats. U hebt recht op inzage in uw dossier. Volgens de wet moeten wij uw dossier tot 15 jaar na afloop van uw laatste consultdatum bewaren. In geval van een jeugddossier kunnen wij besluiten om dit langer te bewaren als wij vermoeden dat dit voor de betrokkene van belang kan zijn.
 • In ons pand mag niet worden gerookt.
 • Bij relatiegesprekken wordt een gezamenlijk dossier aangelegd. Dit betekent dat één van beide partners inzage kan vragen in of gegevens op kan vragen uit dit gezamenlijke dossier. Hiervoor is wel vooraf schriftelijk toestemming nodig van de andere partner. Voor deze toestemming tekent u beiden op het afsprakenformulier. U kunt altijd schriftelijk terugkomen op deze toestemming. Wanneer wij een informatieverzoek krijgen (bijvoorbeeld na scheiding) hanteren wij de meest recente verklaring. In het uitzonderlijke geval dat u verzoekt om vernietiging van het gezamenlijke dossier, hebben wij hiervoor van u beiden toestemming nodig. U moet hiervoor zelf de schriftelijke toestemming regelen bij uw (ex)partner en zorgen dat wij het origineel ontvangen.
 • Wij gaan ervan uit dat u kennis hebt genomen van het kwaliteitsstatuut (van toepassing bij GZ-psycholoog) en de privacyverklaring.
 • Bij klachten over uw behandeling vragen wij u deze in te brengen in het gesprek. Mocht u er met uw therapeut niet uitkomen, dan is het mogelijk uw probleem aan een collega voor te leggen. De klachtenregeling is opvraagbaar.
 • In het uiterste geval kunt u de beroepscommissie van de LVVP raadplegen.
Terug naar home